Liidu tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Eesti Omanike Keskliidul on selge ja arusaadav missioon. Omanike Keskliit järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. Eesti Omanike Keskliit väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Omanike Keskliit kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Eesti Omanike Keskliit kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Eesti Omanike Keskliit peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. Eesti Omanike Keskliit püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. Eesti Omanike Keskliit, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Eesti Omanike Keskliit ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. Eesti Omanike Keskliit, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. Eesti Omanike Keskliit ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Eesti Omanike Keskliit kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Eesti Omanike Keskliit lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Eesti Omanike Keskliit annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Eesti Omanike Keskliit peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. Eesti Omanike Keskliit avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon Eesti Omanike Keskliidu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. Eesti Omanike Keskliit suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. Eesti Omanike Keskliit on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Eesti Omanike Keskliit on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. Eesti Omanike Keskliit ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Eesti Omanike Keskliit peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. Eesti Omanike Keskliit austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. Eesti Omanike Keskliit tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. Eesti Omanike Keskliit ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.