Peale ligi kaks aastat kestnud läbirääkimisi saavutasid Euroopa Parlament ja

nõukogu 7. detsembril 2023 poliitilise kokkuleppe hoonete energiatõhususe

direktiivi osas, mis on oluline verstapost ka Eesti hoonetele.

Eesti Omanike Keskliit tervitab läbirääkimiste tulemust, millega kehtestatakse

hoonete energiatõhususele ambitsioonikad eesmärgid, kuid säilitatakse samal

ajal omanikele paindlikkus eesmärgi saavutamisel. Eelnimetatud paindlik

lähenemine väljendub selles, et energiatõhususe miinimumstandardid on

kokkuleppe koheselt vabatahtlikud. Samal ajal tuleb liikmesriikidel tagada, et

kogu elamufondi keskmine primaarenergia kasutus väheneks 2030. aastaks

16% ja 2035. aastaks 20–22%, võrreldes 2020. aastaga. Nende eesmärkide

saavutamiseks on kokku lepitud, et suurem osa renoveerimistöödest (55%)

keskenduks halvimate tõhususnäitajatega hoonetele. Mitteeluhoonete puhul

leppisid kaasseadusandjad kokku, et 2030. aastal on kõigi mitteeluhoonete

näitajad üle 16 % halvimate näitajatega ja 2033. aastaks üle 26 %.

Omanike liidu juhi Andry Krassi sõnul on eluhoonete energiatõhususnäitajate

22%-ne parandamine 2035 aastaks Eesti jaoks saavutatav eesmärk. Kuid meil

tuleb seejuures selgeks rääkida: millistele kriteeriumitele vastab halvimate

tõhususnäitajatega eluhoone? Samuti, kuidas tagada vähekindlustatud perede

kaitse renoveeritavates korterelamutes? „Nüüd on viimane aeg need

küsimused kalevi alt välja võtta ja lahendus leida, sest lõpuks on kõige tähtsam

siiski inimene, mitte eluhoonete keskmine energiatõhusus“, ütleb Krass.