Majandus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“, majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruse nr 74 „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“, majandus- ja taristuministri  9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“ ja majandus- ja taristuministri 19.märtsi 2020. a määruse nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus“ muutmine“ eelnõu

Tegime ettepaneku täiendada eelnõud määruse „Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (edaspidi: määrus), järgmiselt:

– Sõnastada paragrahv 3 lõige 3 punkt 1 järgmiselt: enama kui kahe korteriga hoone

ühiskasutuses olev elektripaigaldis, mis ulatub kuni korteri elektripaigaldise peakaitsme

väljundklemmideni;

Lähtume ettepaneku tegemisel vajadusest parandada õigusnormi arusaadavust ja vähendada

elektripaigaldise rikke tulemusel korteris tekkivaid kahjujuhtumeid. Kuna korteri elektripaigaldise peakaitsme näol on tegu ohutuse tagamiseks vajaliku elektriseadmega, siis kuulub see KrtS § 4 lg 3 kohaselt korteriomandi kaasomandi eseme koosseisu. Seega korteriomandi vaatest moodustab korteri peakaitse ülejäänud korterelamu ühiskasutuses oleva elektripaigaldisega ühtse terviku, mistõttu on mõistlik see määruses sätestada.

Korteri peakaitsme liigitamine teise liigi elektripaigaldiseks tagab ka selle, et sama auditi käigus selgitatakse välja, kas kõik korterelamu ohutuse tagamiseks vajalikud elektripaigaldise kaitsmed on töökorras. Oma olemuselt moodustab iga hoone elektripaigaldis ühtse terviku, mille üksikute osade erinev reguleerimine pigem suurendab, kui vähendab ohuolukordade tekkimise riski. Seda olulisem on määruses sõnaselge korteri peakaitsmete sätestamine teise liigi elektripaigaldisena